For Authors

Yazarlar İçin Yazım Kuralları

Stratejik Public Management Journal (SPMJ), çift-kör hakemlik sistemi uygulayan, okurlara açık erişim imkânı sunan, uluslararası hakemli bir dergidir (ISSN 2149-9543).


Metinler içinde yer alan ifadeler yazarların kendilerine ait olup, SPMJ editörlerinin görüşlerini yansıtmamaktadır. Yayınlanan eserlerdeki ifade ve görüşlerin sorumluluğu yazara ait olup, yayın kurulunu bağlamaz.  

 1. Makale Önerisinde Bulunurken

Dergimize teslim edilen tüm çalışmalar, DergiPark sistemi üzerinden değerlendirilmektedir. Teslim edilen çalışmaların değerlendirilmesi, derginin yayın periyoduna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Yazarlar, teslim ettikleri çalışmalarının süreci hakkında değişik aşamalarda bilgilendirilmekte ve eserin basılacağı sayı kendilerine iletilmektedir. Yazarlar tarafından teslim edilen çalışmaların değerlendirme süreci ve basımı için herhangi bir ücret talep edilmez. Teslim edilen çalışmalar, başka bir yerde yayımlanmak üzere teslim edilmemiş veya herhangi bir dilde yayınlanmamış olmak zorundadır. Teslim edilen tüm çalışmalar, hakemlik sürecine geçilmeden önce intihal için kontrol edilirler. Eserler dörtten fazla yazar ismi taşıyamaz. Değerlendirme sürecine kabul edilen çalışmalar, hakemlik süreci tamamlanana kadar beklemek zorundadır.

 2. Hakemlik Süreci

 a. Normal Sayı:

 Yayın kurulu, başvurusu yapılan çalışmaları ön kontrol sürecine alır. Uygun görülen çalışmalar, yazar isimleri gizli tutularak hakemlik sürecine sevk edilir. Nihai karar, yayın kurulu tarafından verilir; çalışmanın reddi, kabulü, formata yönelik düzeltmeler yapılması yayın kurulunun takdirindedir. Ancak, eserin bütününü etkileyebilecek herhangi bir düzeltme, yazarların rızası alınarak yapılır. Hakemlik süreci, derginin yayın periyoduna bağlı olarak 3 ile 6 ay arasında sürebilir.

 b. Özel Sayı:

 Yılda bir kez, özel bir temaya bağlı olarak özel bir sayı yayınlanabilir. Yayın için makale sunmak üzere en az altı yazar davet edilebilir. Belirlenen eserler, yazarları gizli kalarak hakemlik sürecine tabi tutulur. Nihai karar, yayın kurulu tarafından verilir; çalışmanın reddi, kabulü, formata yönelik düzeltmeler yapılması yayın kurulunun takdirindedir. Ancak, eserin bütününü etkileyebilecek herhangi bir düzeltme, yazarların rızası alınarak yapılır.

 3. Metin

 Teslim edilen çalışmalar, özet ve kaynakça sayfaları dahil 30 sayfayı aşmamalıdır. Çalışmalar İngilizce veya Türkçe yazılmış olmalıdır (tablo ve şekiller dahil). 

 4. Başlık, Alt Başlıklar ve Yazar Bilgileri

 Başlık sayfası, çalışmanın tam başlığını, yazarların isimleri, unvanları, kurumları ve iletişim bilgilerini içermek zorundadır. Çoklu yazarlar durumunda, her bir yazara ilişkin bilgi yeni bir satırda verilmelidir. Bu durumda, sorumlu yazarın iletişimi bilgilerinin detaylı olarak belirtilmesi gereklidir.

 Ana başlık sekiz kelimeyi aşmamalıdır Başlık, alt başlıklar veya yazar bilgileri kısmında kısaltma kullanılmaz. Alt başlıklar kısa ve anlamı açık olmalıdır.

 5. Öz (Abstract) ve Anahtar Kelimeler (Key Words)

 Teslim edilen çalışmalar, 200 kelimeyi aşmayan kısa bir özet içermeli ve ÖZ olarak başlıklandırılmalıdır. Öz kısmı, çalışmanın amacı, yöntemi, içerdiği çok önemli hususları ve kısaca sonucu kapsar. Öz kısmı, okurların eserin tümünü okumadan önce çalışma hakkında özet bir bilgi sahibi olmak için hazırlanır. Anahtar kelimeler çalışma içinde yer alan temel kavramları içermelidir. Öz kısmında atıf yapılmaz. 

Türkçe yazılan her çalışma için İngilizce bir öz (abstract) eklenmesi zorunludur. İngilizce yazılan çalışmalarda ise Türkçe öz bulunması beklenir.  

6. Nihai Teslim ve Telif Hakkı  

 Teslim edilen eser, hakemlerin incelemesinden geçtikten sonra, yazarlar, hakemlerin eleştiri ve önerilerini de dikkate alacak şekilde eserin son halini teslim eder. Bu aşamada, hakemlerin önerisi dışında esere yeni eklemeler veya değişiklikler yapılamaz.

 7. Çalışma Formatı Hakkında

 7.1. Teknik Detaylar 

Teslim edilen çalışmalar Word (.doc) formatında olmalıdır. Metin, 1,5 satır aralığında, Times New Roman 12 yazı fontunda ve sayfa kenarlarında 2 cm boşluk kalacak şekilde hazırlanmış olmalıdır. SPMJ'nin 2017 yılından önceki sayılarında yer alan makalelerin yazım kuralları farklı olduğundan, yeni sayılara yönelik makaleler için örnek olarak alınmamalıdır.   

Paragraf başlığı, bölüm sonu boşluklar, alt bilgi/üst bilgi ve sayfa numaraları kullanılmaz. Maddeler halindeki satırlar için satır işaretleri, numaralandırma veya diğer otomatik fonksiyonları kullanmayınız Tire veya normal rakamlar kullanınız. Çalışma metni üzerinde hakemler veya yayın kurulu gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilmelidir. Bu maksatla, yüklenen dosya metni KİLİTLİ/ŞİFRELİ olmamalı, düzeltme veya değişiklik yapmaya müsait olmalıdır. 

Metin içinde akışı bozmamak için herhangi bir not veya bilginin ayrıca verilmesi gerekirse, Word “başvuru” özelliği ile dipnot girilmeli ve bu dipnotlar nokta ile bitirilmelidir.

 7.2. Çalışmanın Bölüm ve Kısımları 

 Bir çalışma, bölümler, alt bölümler, kısımlar içerir. Burada numaralandırma yöntemi aşağıdaki şekildedir. Alt başlıklarda yer alan kelimelerin sadece baş harfleri büyük yazılır.

 Örnek:

1. Stratejik Kamu Yönetimi

 1.1. Giriş

1.1.1. Metodoloji

 7.3. Alıntılar

 Alıntılar, ana metin içinde tırnak işareti kullanımıyla yer almalıdır. Orijinal format veya heceleme yöntemi tercih edilebilir. Alıntı yapılan kısma ilişkin herhangi bir bilgi parantez içinde verilir.

 Alıntı yapılan kısma belli bir vurgu yapmak istiyorsanız, bu kısım İtalik olarak yazılabilir. Alıntılar her zaman kaynağa atıf içermelidir.

 7.4. Paragraflar 

 Paragraflar arası boşluklar normalden fazla olabilir.

 7.5. Listeler

 Metin içinde liste içeren kısımlarda, rakam sonrasında nokta ve bir boşluk bırakılmalıdır. Her bir satır sonu, virgül, noktalı virgül ile bitmeli, son satırı ise nokta ile kapatılmalıdır.

 Örnek: 

Azınlıkların korunması için spesifik olarak belli haklar tanzim edilmiştir:

 1.      Ayrımcılık yapmama;

 2.      Kimliğin korunması hakkı;

 3.      Kurumlar tesis etme ve muhafaza etme hakkı.


 7.6. Grafikler, Tablolar, Şekiller ve Haritalar

 Dergi, siyah beyaz olarak yayınlandığı için, tüm öğeler buna göre tasarlanmalı; farklı kısımların ayırt edilebileceği şekilde tasarlama yapılmalıdır (grinin tonları veya farklı zemin işaretleri kullanılabilir).

 7.7. Kısaltmalar 

 Yaygın kullanımı olan kısaltmalar (BM, AB, ABD gibi) hariç, tüm kısaltmalar ilk kullanıldığı yerde uzun olarak yazılmalı ve parantez içinde kısaltması verilmelidir. Örneğin: ‘World Health Organization (WHO)’. Müteakip kısımlarda kısaltılmış hali kullanılabilir.

 7.8. Tarihler

 Tarihler yazılırken gün, ay ve yıl yazılır (2 Kasım 2016). Yıl aralıkları metin içinde “1960’lar” örneğindeki şekliyle yazılmalıdır.

 7.9 Atıf Kuralları

 Teslim edilen tüm çalışmalar, aşağıda belirtilen şekilde atıf içermelidir. Bu yöntem, çalışmanın kabulü için bir gerekliliktir. Metin içindeki tüm atıflarda Harvard stili kullanılmalıdır.

 Örneğin: (Ateş, 2004: 7) veya (Demirkaya, 2006: 7-9). Makalenin sonundaki kaynakça kısmında, atıf yapılan tüm eserler yazılmış olmalıdır.

 7.9.1. Kitaplarda

 Yazar, Başlık, Yayımcı, Yıl, Sayfa

 Örnek: Neves, C., T., Popescu, I. and Gregor, H., Research Methods in Social Sciences, New York: Huebusch, 1975.

 7.9.2. Makalelerde

 Yazar, “Başlık”, Yıl, Cilt, Sayı (varsa), Atıf Yapılan Eserin Sayfa Aralığı.  

Örnek: Hamren, R., “Natural resources in Central Europe. Legal framework”, 1996, New Law Journal, 146, ss.1235-1245.

 7.9.3. Derlemeler ve Editörlü Çalışmalara Yapılan Katkılarda

 Yazar, “Başlık”, Editörün Adı (ed.), Yayıncı, Yıl, Sayfalar.

 Örnek: Dubinskas, F. A., ‘Janus Organizations: Scientists and Managers in Genetic Engineering Firms’, in Dubinskas (ed.), Making Time, PA: Temple University Press, 1988, ss. 147-182.

 7.9.4. Gazete Makalelerinde

 Yazar (biliniyorsa), “Başlık”, Gazete Adı, Tarih, Sayfa.

 Örnek: Lewis, A., ‘The War Crimes Tribunal Works’, International Herald Tribune, 31 July 1995, s. 5.

 7.9.5. Uluslararası Kuruluşların Belgelerinde

 AB Belgeleri:

 Direktif 7/23/EC, OJ L 181, 9.7.1997, s. 1.

Düzenleme (EC) no. 2027/95

 7.9.6. Diğer Belgelerde

 Diğer tüm belgelerde, kurumun kendisinin kullandığı resmi stili kullanınız.

 7.9.7. İnternet (URL)

 Makale, kitaplar veya resmi belgelere internet üzerinden erişildiğinde, atıf şekilde yapılır: Belgenin bulunduğu sitenin tam adı ve erişim tarihi.

Örnek: Popescu, I., “Land use planning”, [çevrimiçi], http://www.primariaclujnapoca.ro/, (1 Nisan 2009).

 7.9.8. Ulusal Resmi Belgeler

 Tüm diğer ulusal belgeler için, ilgili kurumun kendisinin kullandığı resmi yöntemi kullanınız


SPMJ is a double-blind reviewed and open acces academic journal.

ISSN 2149-9543

The opinions expressed in the texts published are the author’s own and do not necessarily express the views of SPMJ editors. The authors assume all responsibility for the ideas expressed in the materials published.


Bu sayfa Strategic Public Management Journal (SPMJ) tarafından en son 21.02.2017 19:31:01 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM